Publicerad av .

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att lönekostnader kan minska med hälften för arbetsgivaren, samtidigt som arbetstagaren får 90 % av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla personal och komma tillbaka snabbt igen när läget vänder.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars och det kommer att gälla under år 2020.

Förberedelser: Företagare förbereder sig genom att se till att de har stöd för korttidspermittering i centrala och lokala kollektivavtal. Saknar man ett centralt kollektivavtal så ska 70 % av medarbetarna godkänna och delta i korttidspermitteringen.

Informationen uppdateras kontinuerligt på: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

 

Möjlighet till anstånd med betalning till Skatteverket

Företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av covid-19 kan ansöka om anstånd hos Skatteverket med betalningen. Anståndstiden varierar men är i normalfallet upp till två månader. I särskilda fall kan den bli längre, men max fyra månader. Det kan gå att få ytterligare förlängning och Skatteverket gör i så fall en ny prövning av ärendet.

Företaget måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen bara har varit tillfälliga.

Viktigt: Skyldigheten att lämna skattedeklaration varje månad gäller även om man söker anstånd.

Mer information finns här: https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html

 

Vad händer om ett företag begärt anstånd, men sedan kanske ändå försätts i konkurs eller inleder företagsrekonstruktion innan dess skatterna betalas? Vad händer då rörande det personliga ansvaret enligt Skatteförfarandelagen, 59 kap 12-14 §?

En av våra juridiska rådgivare har varit i kontakt med Statens borgenärsfunktion och fått följande svar:

”Frågan har inte specifikt tagits upp internt men den rimliga tolkningen är att samma tolkning gäller för Corona-anstånd som för ordinarie anstånd:

Om anstånd medges senast på ordinarie förfallodag flyttas ansvarstidpunkten i enlighet med anståndstid. Om anstånd medges efter ordinarie förfallodag påverkas inte ansvarstidpunkt.”

Om möjligheten till retroaktivt skatteanstånd och den därpå följande möjligheten att likviditetsmässigt återfå redan erlagda skatter utnyttjas, blir rättsläget då att anståndet sökts efter förfallodagen och det finns därmed, i vart fall med nuvarande praxis, ett personligt ansvar för den del där retroaktivt anstånd sökts.

Viktigt: Sök anstånd innan förfallodagen. Tänk på att det kan komma in många ansökningar som ska behandlas till Skatteverket, så ansök i god tid. Ett anstånd behöver inte utnyttjas om läget skulle förbättras.

 

Förslag till slopat karensavdrag och avskaffat läkarintyg

Med anledning av covid-19 har regeringen föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget. På förslag ligger även att tillfälligt avskaffa läkarintyg under sjuklöneperioden samt att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader.

Regeringen föreslår även att den som är egen företagare ska kunna söka ersättning för sin egen karens.

Så fort mer information finns kan man läsa här: https://www.forsakringskassan.se/coronavirus

 

Lån till bankerna för att säkra vidareutlåning till företag

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Turbulens på finansmarknaderna gör att företag som i grunden är livskraftiga, kan få svårt att finansiera sig. I det läget är det viktigt att kreditförsörjningen i landet fortsätter att fungera, för att förhindra att företag slås ut, vilket skulle kunna ge långvariga negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen i Sverige.

Läs mer om vad Riksbanken kan göra här: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/

 

Håll dig uppdaterad!

På Verksamt.se kan man läsa samlad information från myndigheter, som är viktigt för företagare att känna till i samband med covid-19

Läs mer här: https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

På krisinformation.se samlas information från svenska myndigheter, gällande covid-19, men även annan information som påverkar samhället i stort.

Läs mer här: https://www.krisinformation.se/