Publicerad av .

Gränsbeloppen för fåmansföretagare 2014 beräknas enligt följande;

De beräknas alltid vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger aktierna vid detta tillfälle. När man använder schablonbeloppet för beräkning av gränsbeloppet så uppgår det till 155 650 kronor (2,75 x IBB).

Enligt huvudregeln så ska anskaffningsutgiften för aktierna, inklusive ovillkorade aktieägartillskott, räknas upp med 11,09 procent (2,09 +9) för 2014. Uppräkningsprocenten på kvarstående sparat utdelningsutrymme blir 5,09 procent (2,09 + 3) för 2014. Uppfylls löneuttagskravet får dessutom ett lönebaserat utrymme läggas till gränsbeloppet.

Löneuttagskrav 2014 för utdelningar 2014, uppgår antingen till:

  • summan av 6 IBB (341 400) och 5 procent av den kontanta lönesumman i bolaget, eller
  • 10 IBB dvs. 569 000 kronor för löneåret 2014

Överstiger lönesumman 4 552 000 kronor är det tillräckligt att ta ut 10 IBB i lön för att uppfylla löneuttagskravet.

Löneuttagskrav 2013 för utdelningar 2014, uppgår antingen till:

  • summan av 6 IBB (339 600) och 5 procent av den kontanta lönesumman i bolaget, eller
  • 10 IBB dvs. 566 000 kronor för löneåret 2013

Vid lönesummor som stiger över 4 528 000 kronor är det tillräckligt att ta ut 10 IBB i lön för att uppfylla löneuttagskravet.

Det nya löneunderlaget

De nya reglerna för beräkning av löneunderlag i fåmansföretag har nu beslutats av Riksdagen.

  • Ägarkrav för  att få nyttja löneunderlag. De nya reglerna innebär ett minimiägande i det bolag man vill få löneunderlag ifrån. Du måste äga minst 4 % av aktierna den 1 januari utdelningsåret. Detta innefattar inte närstående utan du måste själv äga aktierna.
  • Krav på tillräcklig lön. Dagens bestämmelser om löneuttagskrav kvarstår oförändrat för beskattningsåren 2014 och 2015. Dock sänks bestämmelserna om krav på löneuttag för att få beräkna lönebaserat utrymme från dagens 10 inkomstbasbelopp till 9,6 IBB from löneåret 2015.
  • Slopade möjligheter till dubbel koncerntillhörighet. Med dotterföretag avses nu ett företag i vilket moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 % av kapitalet i företaget.
  • När handelsbolag är dotterföretag är det speciella krav. Om företaget är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska dotterföretaget avse ett företag i vilket samtliga andelar, direkt eller indirekt ägas av moderföretaget.
  • Tak för lönebaserat utrymme. Maximalt löneunderlag är begränsat till 50 ggr den egna eller närståendes lön, dvs om löneuttaget är 566 000 kronor blir taket 28,3 miljoner kronor.
  • Högre löneutrymme. Det lönebaserade utrymmet beräknas till 50% av löneunderlaget.

Dessa nya regler trädde ikraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.