Publicerad av .

Vad är rimligt att begära av Skatteverket när det gäller kommunikation till en skattskyldig? Den frågan ska nu prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

En kvinna anställd inom Stockholms läns landsting hade samtidigt uppdrag som styrelseordförande i ett aktiebolag. Skatteverket beslutade att kvinnans aktier i bolaget var kvalificerade andelar. Hon beskattades därför delvis i inkomstslaget tjänst för utdelning och kapitalvinst avseende bolaget.

Kvinnan har hävdat att detta är fel. Hon har bara utfört normalt styrelsearbete i bolaget och hennes arbetsinsats har inte haft påtaglig betydelse för bolagets vinst. Andelarna i bolaget ska därmed inte anses vara kvalificerade, hävdar kvinnan.

Icke kommunicerad information

I förvaltningsrätten har kvinnan också hävdat att Skatteverket baserade sitt beslutinformation som myndigheten inte kommunicerade till kvinnan. Därmed har Skatteverkets beslut inte fattats i laga ordning och därför ska det undanröjas, enligt kvinnan.

Av en tjänsteanteckning hos Skatteverket framgår det att en styrelseledamot i det bolag där kvinnan var styrelseordförande har informerat Skatteverket per telefon om kvinnans roll i bolaget.

Förvaltningsrätten i Stockholm tyckte att det visserligen kan ifrågasättas om Skatteverket på ett tillfredsställande hade sätt hade uppfyllt sin kommunikationsskyldighet (jfr JO 1979/80 s. 427). Men det var inte fråga om ett så grovt fel att Skatteverkets beslut skulle undanröjas, enligt förvaltningsrätten.

Skatteverket har dessutom fått samma information som i tjänsteanteckningen, direkt från kvinnan. Och kvinnan har kunnat bemöta Skatteverkets uppgifter i sak. Därmed anser förvaltningsrätten att det inte har förekommit någon uppenbar felaktighet i kommunikationen.

 

Kvalificerade andelar eller inte?

Men om kvinnan inte får rätt på den punkten har hon hävdat att Skatteverkets beslut ska undanröjas eftersom hennes andelar i bolaget inte är kvalificerade, enligt hennes uppfattning.

Kvinnan har varit ansvarig för rekrytering och utbildning av underläkare och hon har fakturerat bolaget för det arbete hon har utfört.

Förvaltningsrätten anser att kvinnan har haft avgörande betydelse för bolagets vinst och därmed varit verksam i betydande omfattning i bolaget. Därmed var kvinnans andelar i aktiebolaget kvalificerade, enligt rätten.

 

Avgörande under året

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde till kvinnans nackdel 31 maj 2017, mål nr 14266-16.

Också kammarrätten dömde till kvinnans nackdel på båda punkterna (mål nr KR 4880-17).

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelat prövningstillstånd.

– Det viktigaste för oss är att pröva frågan om kommunikationen. Det kan hända att frågan om kvinnans roll i bolaget också prövas. Men det är inte därför som vi tar upp det här målet, säger Stina Pettersson, justitiesekreterare på HFD, till Resultat.

HFD meddelade prövningstillstånd 21 mars. Ett avgörande kan väntas under detta år.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3573-18

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

 

Vad är en kvalificerad aktie?

En aktie anses kvalificerad om delägaren har varit ”verksam i företaget i betydande omfattning”. Arbetsinsatserna ska ha varit av stor betydelse för resultatet i företaget.

Utdelningen på aktier kan beskattas i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst.

Utdelning upp till en viss gräns (gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på två tredjedelar av utdelningen). Den utdelning som överstiger denna gräns beskattas i inkomstslaget tjänst med cirka 32–57 procent, beroende på hur stor total inkomst av tjänst man har under ett år.

Källa: Skatteverket