Publicerad av .

andco-nyhet-boktrave-3

Regeringen har lämnat sin budget för 2014. Den innehåller flera förslag som berör skatteområdet. Bl.a. nya regler för ett femte jobbskatteavdrag, höjning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt, en sänkning av den s.k. SINK-skatten och sänkt skatt för pensionärer. Även den frivilliga skattskyldigheten föreslås ändras vid  förfarande av uthyrning utav verksamhetslokal.

Förändringar 3:12-regelverket budgetproposition

•Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 % av löneunderlaget upp till 60 IBB.
•Det införs tak för det lönebaserade utrymmet. Per år och delägare högst 50 gånger delägarens egen eller närståendes lön.
•Löneunderlagsregeln ska bara få tillämpas om delägaren äger minst 4 % av kapitalet i ftg.
•Dagens beräkning av löneuttagskravet motsvarande 6 IBB + 5% av totala löner kvarstår.
•Det högsta löneuttagskravet sänks från dagens 10 IBB till 9,6 IBB from beskattningsår 2016.
•Införs definition av dotterföretag vid tillämpning av löneunderlagsregeln som innebär att med dotterföretag avses ett företag där moderföretaget äger mer än 50 % av kapitalet i företaget.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Ovan nämnda sänkning av löneuttagskravet tillämpas dock fr.om beskattningsåret 2016.