Publicerad av .

Trygghetssystemet för företagare ska bli både enklare och tydligare. Nu ska bland annat skillnader mellan företagsformer i fråga om karensregler och sjuklöneansvar kartläggas i en utredning.

Regeringen beslutade tidigare i somras att utreda hur trygghetssystemet för företagare kan bli enklare, tydligare och mer förutsägbart. I betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41) identifierade utredningen ett par områden där det behövs fortsatta analyser och åtgärder.

Det handlar om tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma, att göra en översyn av reglerna för karens och sjuklön, analysera sjukskrivning och rehabilitering av företagare, stärka webbaserad information och stöd till företagare, utveckla e-tjänster, samt analysera hur företagandet påverkas av gig- och delningsekonomin.

Nu ska en särskild utredare fortsätta arbetet med att lämna konkreta förslag inom följande:

  • Utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, från ett handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.
  • Utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen (ska redovisas i ett delbetänkande senast 2 november 2020).
  • Kartlägga bakgrunden till och analysera skälen för de nuvarande skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar.
  • Göra en helhetsöversyn av regler och processer kring företagares trygghetssystem.
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen ska presentera ett delbetänkande 2 november 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast 15 december 2021.

Sofia Hadjipetri Glantz