Publicerad av .

Utökat växa-stöd, tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster och satsningar för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Det är något av det som finns med i regeringens budgetförslag som presenteras på måndag.

21 september 2020 överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 samt höständringsbudgeten 2020 till riksdagen. Mycket av vad som väntas har redan rapporterats och på regeringens webb har pressmeddelandena om överenskommelser mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avlöst varandra.

Här kommer ett axplock av vad vi redan i dag vet att budgetpropositionen och höstbudgeten innehåller.

 

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

En skattereduktion som både är en kompensation och en konjunkturstimulans föreslås gälla under 2021 och 2022. För 2021 ska nedsättningen komma engångsvis i samband med slutskatten för det året. Skattereduktionen ska ha en tydlig låginkomsttagarprofil och vara helt utfasad vid som högst 50 000 kronor i månaden. Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft 2021.

 

Utökat växa-stöd

Växa-stödet föreslås bli utvidgat. Det har hittills inneburit att enmansbolag får en sänkning av arbetsgivaravgiften när den förste medarbetaren anställs. Växa-stödet föreslås nu omfatta ytterligare en anställd.

 

Åtgärder för att minska utsläppen från transporter

Satsningar på 5,4 miljarder kronor föreslås för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet. Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid kommer att höjas från 60 000 kronor till 70 000 kronor.

Fler ska vilja välja laddhybridbilar med låga koldioxidutsläpp genom att koldioxidgränsen för bonus sänks från 70 till 60 gram per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll kommer att uppgå till cirka 45 000 kronor.

För att förstärka miljöstyrningen och finansieringen av systemet kommer malus höjas. Regeringen hoppas att bonus-malus bidrar till ett succesivt utbytande av fordonsparken. Förslaget bedöms kunna träda i kraft 1 april 2021.

 

Miljökompensation för godstransporter på järnväg

400 miljoner kronor årligen ska avsättas mellan 2021 – 2025 för att bidra till en fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Regeringen har tidigare infört en miljökompensation för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Kompensationens utformning ses nu över i syfte att göra den mer ändamålsenlig.

 

Fortsatt produktionsstöd till biogas

200 miljoner kronor föreslås avsättas i budgeten för 2021 för att biogasstödet tillfälligt ska kunna förlängas. Lantbruket och livsmedelskedjan väntas spela en central roll i omställningen då en stor del av materialet som används för att framställa biogas kommer från dessa sektorer, till exempel gödsel, rester från livsmedelsförädling och slakterier.

 

Avdrag för gröna investeringar

Ska kunna användas av privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller, energilagring och laddboxar. Avdraget föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

 

Satsningar på besöksnäringen

100 miljoner kronor under 2021 föreslås till insatser för besöksnäringens omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet. Åtgärder som ingår är bland annat kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen samt kunskapsstöd hos Tillväxtverket.

 

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Undantagen från skatteplikt för egenproduktion av el i bland annat mindre solanläggningar utvidgas genom höjda effektgränser. Förslaget innebär också att förnybar el, inklusive solel, från mindre anläggningar får fullständig skattebefrielse genom utvidgning av den nuvarande möjligheten till avdrag i deklarationen. Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt. Nu föreslås gränsen för vad som utgör en mindre anläggning höjas och likaså gränsen för hur stor produktionskapacitet en producent sammanlagt får ha för att tillgodoräkna sig skatteundantaget.

 

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringen om budgetförslagen