Publicerad av .

Företagare med aktiebolag kan välja att ha direktpension som täcks av en kapitalförsäkring. Men det gäller att se upp med redovisningen. Den påverkas av om du har valt K2 eller K3.

I Resultat nr 5 hjälpte redovisningsspecialist Eva Törning till att reda ut hur kapitalförsäkringen ska redovisas. Nu handlar det om lösningen med direktpension kopplad till en kapitalförsäkring.

En kapitalförsäkring är en placering kan användas för att bygga upp placerat kapital (i stället för att investera i aktier och liknande värdepapper) men den kan även användas för att täcka en direktpension.

–  Att använda kapitalförsäkringen för täckning av direktpensionen är inte ovanligt. Men det är viktigt att vara vaksam när det kommer till redovisningen då den påverkas av om du följer K2- eller K3-regleverket, säger Eva Törning.

Det som gäller, utifrån både K2 och K3, är att en direktpension vars storlek är beroende av värdet på en kapitalförsäkring, ska redovisas till kapitalförsäkringens redovisade värde. Detta gäller oavsett om företaget tillämpar K3 eller K2. Kapitalförsäkringen får inte kvittas mot avsättningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att om kapitalförsäkringen inte täcker särskild löneskatt ska ytterligare en avsättning göras för denna skatt.

–  Avsättningen för löneskatt begränsas enligt K2 till löneskatten på pensionsavsättningens redovisade värde, säger Eva Törning.

Är det däremot K3-regelverket som ska följas ska avsättningen för särskild löneskatt baseras på kapitalförsäkringens verkliga värde, och inte på det redovisade värdet. (Läs mer om redovisning av kapitalförsäkringar i Resultat nr 5 2018).

–  Det här beror på att förpliktelsen enligt K3 är beroende av det verkliga värdet av kapitalförsäkringen. I RedU 14 förtydligas att utbetalningarna från kapitalförsäkringen för att täcka pensionsåtagandet görs utifrån kapitalförsäkringens verkliga värde, vilket innebär att erläggandet av särskild löneskatt baseras på kapitalförsäkringens verkliga värde, förklarar Eva Törning.

I RedU 14 finns ett exempel där ingående försäkringskapital uppgår till 5 100 och ingående redovisat värde uppgår till 3 860. Om kapitalförsäkringen inte täcker särskild löneskatt innebär det att företaget har följande avsättningar:

Enligt K3: Pension 3 860 + särskild löneskatt 1 237 (5 100*24,26%)

Enligt K2: Pension 3 860 + särskild löneskatt 936 (3 860*24,26%).

Utgående försäkringskapital är detsamma som verkligt värde varför företaget som utgående balans för året får (oavsett om företaget tillämpar K3 eller K2):

Pension 2 600 + särskild löneskatt 631 (2 600 *24.26%).

I exemplet har kapitalförsäkringen minskat i värde med 1 260 vilket utgör ett netto av insättningen på 1 140 och uttaget på 2 400. Därmed minskar också avsättningen för särskild löneskatt enligt K2 med 24,26 på detta belopp vilket utgör 305 (IB 936 – UB 631). Avsättningen enligt K3 får en större minskning eftersom IB utgörs av särskild löneskatt på det verkliga värdet vilket är högre än det redovisade värdet.

När uttag görs från kapitalförsäkringen som representerar en oredovisad värdestegring och pengarna används för att betala ut en pension uppkommer både en personalkostnad och en finansiell intäkt:

Antag ett uttag på 100 som inte urholkar det redovisade värdet på kapitalförsäkringen (det vill säga redovisat värde är fortfarande lägre än verkligt värde), vi bortser här från särskild löneskatt:

Bank   Finansiell intäkt
1)                       100 2)                      100     1)                       100
         
Personalkostnad      
2)                     100        

  1. Uttag från kapitalförsäkring som inbetalas på företagets bankkonto
  2. Utbetalning av pension till den anställde

Har kapitalförsäkringen pantsatts är det också viktigt att komma ihåg att ta upp den som en ställd pant i not i årsredovisningen. Det är då kapitalförsäkringens redovisade belopp som anges som ställd pant.

 

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs även: Så redovisar du din kapitalförsäkring