Publicerad av .

Här kommer en sammanfattning av den nya budgetpropositionen för 2016.

Statlig inkomstskatt

Den nedre skiktgränsen, dvs den inkomstnivå över vilken man betalar statlig inkomstskatt med 20%, kommer inte att räknas upp för inkomståret 2016 så den ligger kvar på 430 200 kronor. Den övre skiktgränsen dvs den inkomstnivå över vilken man börjar betala statlig inkomstskatt med 25%, räknas upp enligt lag 2016 till 625 800 kronor.

 

Höjd marginalskatt

De som har arbetsinkomster över ca 50 000 kronor per månad kommer att få en marginalskattökning med ca 3%, eftersom jobbskatteavdragen börjar trappas ner från den inkomstnivån.

 

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för pensionärer justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare som är yngre än 65 år för inkomster upp till ungefär 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks även något för äldre personer som har inkomster på upp till 20 000 kronor i månaden.

 

Särskild löneskatt för äldre 

En särskild löneskatt på 6,15 % införs på arbetsersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Gäller även för de som bedriver aktiv näringsverksamhet och som har fyllt 65 år vid årets ingång. När det gäller aktiv näringsverksamhet omfattas även de som inte fyllt 65 år vid årets ingång men som under hela året har uppburit hel ålderspension av den nya löneskatten.

 

Fulla socialavgifter för unga

Nedsättning av sociala avgifter slopas helt den 1 juni 2016.

 

Pensionssparavdraget slopas

Nu slopas avdragsrätten helt för privat pensionssparande. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även i fortsättningen göra avdrag enligt den så kallade 35-procentregeln. Ett tips för anställda kan vara att avtala med arbetsgivaren om att de betalar in lite extra för pension mot att man avstår en del av lönen.

 

Ändringar i ROT- och RUT-avdraget

För RUT gäller följande, Gränsen 50% av arbetskostnaden ändras inte. Däremot får skattesänkningen från 2016 inte vara större än 25 000 kronor, men för den som fyllt 65 gäller fortfarande beloppet 50 000 kronor. Matlagning, bartendertjänster och läxhjälp ska inte längre kunna ge RUT-avdrag.

För ROT gäller att Skattesänkningen blir 30% och inte 50% av arbetskostnaden. Den maximala sammanlagda skattesänkningen på 50 000 kronor per person och år för ROT och RUT kvarstår emellertid.

 

Avdrag för förvaltningsutgifter slopas

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas.

 

Enskild näringsverksamhet i utlandet

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver självständig näringsverksamhet i ett annat EU- eller EES-land ska beskattas för resultatet på samma sätt som när verksamhet bedrivs i Sverige. Det innebär att även verksamhet i ett EU- eller EES-land ska ses som en del av näringsidkarens/handelsbolagsdelägarens totala näringsverksamhet.

 

Skattereduktion för gåvor slopas

Möjligheten att få skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet slopas.

 

Slussningsregeln slopas

Idag gäller att moms på koncerninterna tjänster är avdragsgill inom en koncern även om det företag som tillhandahåller tjänsten själv inte har rätt till avdrag för moms. Denna s k slussningsregel, tas nu bort från 2016.

 

Moms på bio

Moms på bio höjs från 6% till 25% från och med 1 januari 2017.

 

Secondhandförsäljning blir skattefri

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor undantas från beskattning. Undantaget från skatteplikt gäller om föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet. Blir verksamheten inkomstskattefri på denna grund kommer man inte heller behöva lägga moms på omsättningen.

 

Höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle 

Energiskatten på bensin och diesel höjs, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex, med 48 öre per liter för bensin och 53 öre per liter för dieselbränsle. Dessutom tillkommer moms.

 

Höjning av kontrollavgifter m.m

Förseningsavgifterna för inkomstdeklarationerna, skattedeklarationerna och kontrollavgifterna enligt skatteförfarandelagen höjs med 25 procent.

 

Ikraftträde

De flesta beslut i budgetpropositionen träder i kraft från 1 januari 2016 och ska i den mån det är aktuellt, tillämpas på beskattningsår som inleds efter utgången av 2015.