Publicerad av .

 

När man skall ordna en fest för de anställda är det en hel del att tänka på om det skall klassas som personalfest ur ett skatteperspektiv.

En personalfest är en intern representation och en skattefri förmån för de anställda. För att den skall räknas som personalvård måste den vara riktad till hela personalen.

Avdrag för utgifter avseende personalfest bör inte medges för fler än två stycken per år. Ordnas fler så blir inte kostnaderna avdragsgilla, de anställda blir dock inte förmånsbeskattade.

Om en personalfest skall vara avdragsgill får den inte vara med för stor personlig gästfrihet eller för påkostad. Om arrangemanget blir större än vad som rymmes i begreppet personalvård kan de anställda bli förmånsbeskattade.

Om anställda som gått i pension och de anställdas familjemedlemmar inbjuds till personalfesten kan man göra avdrag även för de utgifter som då blir på dessa personer.

De avdragsgilla beloppen för företaget avseende kringkostnader är högst 180 kr plus moms per person. Måltidskostnaderna för lunch eller middag är högst 90 kr plus moms per person.

När personalfesten hålls på arbetsplatsen och arbetsgivaren bekostar denna resa utgör detta lön för personalen. Hålls festen på annat ställe t.ex. en festlokal så blir personalens resekostnader avdragsgilla enligt regler för arbetsresor. Någon förmånsbeskattning blir då inte heller aktuell.

Är personalfesten på annat ställe än tjänstestället och arbetsgivaren bekostar resa och övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi om det endast är en övernattning. Detta gäller även för medföljande make och sambo.

Arbetsgivaren kan dra avdrag för utgift för resa och övernattning i samband med personalfest för både anställd och dess make/sambo.

Utgifter för representation dras av om de har omedelbart samband med näringsverksamhet eller om utgifterna avser personalvård. I begreppet personalvård ingår bland annat personalfester. Personalfest ligger inom kategorin intern representation.