Publicerad av .

Riksdagen har beslutat om nya regler vid registrering av moms.

Begreppen ekonomiskt verksamhet och beskattningsbar person är nya sedan 1 juli 2013. Samtidigt försvann begreppen yrkesmässig verksamhet och näringsidkare. De regler som gäller begreppet yrkesmässig verksamhet och som ska tillämpas för tid före 1 juli 2013, innehåller en beloppsgräns på 30 000 kronor för sådana verksamheter som inte utgör näringsverksamhet enligt IL.

Denna beloppsgräns försvann när begreppet ekonomisk verksamhet infördes. En verksamhet kan alltså anses som en ekonomisk verksamhet oberoende av omsättningens storlek.

Frivillig skattskyldighet

Ansökan och anmälan till SKV har tagits bort vid frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet. Inga uppgifter om uthyrningsförhållandena och fastighetsöverlåtelser ska skickas till SKV. Frivillig skattskyldighet ska istället gälla om mervärdesskatt anges i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen.

Att ange utgående skatt i en faktura för uthyrning eller upplåtelse skall alltså vara tillräcklig. Om en fastighetsägare ställer ut en faktura med mervärdesskatt  för uthyrning av en lokal kommer lokalen således att i fortsättningen omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. Frivillig skattskyldighet gäller dock inte om fakturan med den utgående skatten ställs ut senare än 6 månader från den första dagen i den hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser, den gäller inte heller om en kreditnota som ändrar mervärdesskatten utfärdas inom 4 månader från fakturadagen.

Skulle fastigheten överlåtas upphör den frivilliga skattskyldigheten. Köparen blir sedan på nytt frivilligt skattskyldig genom att ställa ut en faktura med utgående skatt för sin uthyrning eller upplåtelse.

Uppförandeskede

Ansökan, beslut  och anmälan finns fortfarande kvar vid frivillig skattskyldighet under den tid en byggnad uppförs eller genomgår omfattande till eller ombyggnad.

Krav på hyresgästen

Förutsättningen för frivillig skattskyldighet är att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet. Hyresgästen skall även använda lokalen stadigvarande.

Retroaktivt avdrag

En fastighetsägare kan göra retroaktivt avdrag för ingående skatt som avser en ny-, till- eller ombyggnad även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandet av byggnaden.

Dessa regler trädde ikraft den 1 januari 2014. Den som tidigare är frivilligt skattskyldig enligt äldre regler kommer att anses som skattskyldig enligt de nya bestämmelserna.

Årsmoms

Skatteförfarandelagen har gällt sedan 1 januari 2012 men det är först nu som den kommer att träda i kraft fullt ut. En sådan följd blir att redovisning av helårsmoms skall göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång,

Fysiska personer

Riksdagen har nu beslutat om att vissa fysiska personer ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagarna som närmast följer efter det datum då inkomstdeklarationen ska lämnas.

Ordinarie förfallodagar är 12:e eller 26:e (17:e i januari och augusti och sen 27:e i december). Fysiska personer som ska lämna inkomstdeklarationen den 2 maj ska då redovisa momsen för beskattningsåret senast 12 maj.

Juridiska personer

Juridiska personer som skall lämna inkomstdeklarationen för kalenderår den 1 juli ska redovisa momsen senast den 12 juli, eller – om momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt – senast den 17 augusti.

Beskattningsåret går ut 

31 december  – då skall du lämna in deklarationen 12 juli

30 april – då skall du lämna in deklarationen 12 november

30 juni – då skall du lämna in deklarationen 27 december

31 augusti  – då skall du lämna in deklarationen 12 mars

Anstånd

Fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp (s k byråanstånd) kan få anstånd med momsen enligt förslaget på samma villkor som för inkomstdeklarationerna. Det gäller då t o m den 26 juni.

Gäller inte företag med EU-handel

Det gäller dock inte företag som under beskattningsåret genomfört EU-leveranser, förvärv eller överföringar av varor inom EU. Samma sak gäller för försäljningar eller förvärv av tjänster till och från andra EU-länder. De företagen ska därför redovisa momsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.(27:e i december).

Ej Handelsbolag

Handelsbolag omfattas inte heller av senareläggningen. De och representanter för enkla bolag ska alltid redovisa helårsmomsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december)