Publicerad av .

Aktivitetsbaserade kontor, eller coworking, är i de flesta fall skattepliktiga. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en färsk dom som ändrar ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

– Den här domen är ett mycket välkommet klargörande som underlättar momshanteringen av coworking-verksamhet betydligt. Domen gynnar fastighetsägare och hyresgäster som i sin tur upplåter arbetsplatser till andra bolag, säger Klara Horndahl, skattejurist på Mazars och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har prövat om tillhandahållande av så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser ska undantas från skatteplikt på samma sätt som upplåtelse av fastighet.

Två bolag som tillhandahåller aktivitetsbaserade arbetsplatser genom medlemskap respektive prenumerationer ansökte om förhandsbesked för att få veta hur tillhandahållandena ska behandlas mervärdesskattemässigt.

Skatterättsnämnden kom fram till att aktivitetsbaserade kontor ska vara undantagna från moms. Beskedet, som kom på hösten 2019, väckte kritik inom fastighetsbranschen.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort saken och kommer till en annan slutsats än Skatterättsnämnden. Domstolen skriver att enligt EU-domstolen är uthyrning av fast egendom vanligtvis en förhållandevis passiv verksamhet som inte skapar något betydande mervärde och undantaget ska därutöver tolkas restriktivt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att medlemskapen och två av prenumerationerna inte ger kunderna någon garanterad rätt till en arbetsplats eller viss yta. Dessa kunder har alltså inte rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Dessa tillhandahållanden ska därmed anses utgöra en skattepliktig tjänst och inte momsundantagen fastighetsupplåtelse, anser Högsta förvaltningsdomstolen.

En av prenumerationerna garanterar kunden en viss arbetsstation och innehåller därmed en del som kan sägas utgöra fastighetsupplåtelse. Men det som en genomsnittlig kund efterfrågar får anses vara en kombination av rätten att disponera en arbetsstation och tillgången till de andra tjänsterna. Mot bakgrund av att undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt kommer Högsta förvaltningsdomstolen fram till att också det här tillhandahållandet vara skattepliktigt.

Men i ett fall kommer domstolen till en annan slutsats. Det gäller den fjärde prenumerationen. Den ger kunden rätt till ett visst låsbart utrymme och kunden kan därmed utesluta andra från motsvarande rätt. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är nyttjanderätten till lokalen därmed det dominerande inslaget i tillhandahållandet. Detta tillhandahållande ska därmed vara undantaget från skatteplikt, skriver domstolen.

 

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6470-6471-19