Publicerad av .

nyhet-beskard-k3

Regeringen har lämnat förslag om förenklingar i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL)

Det man nu föreslår är följande;

Arbetsordning mm

Varje år skall styrelser som har minst två ledamöter fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, som innehåller bland annat fördelning av arbete och hur ofta styrelsemöten ska hållas. Nu föreslår regeringen att dessa krav på arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelning slopas för privata aktiebolag, förutom de som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Bosättning

Idag finns i ABL ett krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES. Det gäller bland annat stiftare, VD och minst en av firmatecknarna. Regeringens förslag innebär att man bibehåller kravet för styrelseledamöter och suppleanter, VD, vice VD och firmatecknare. De föreslår att man tar bort kravet för stiftare och likvidatorer. Därutöver föreslås att Bolagsverket ges möjlighet att i enskilda fall meddela undantag från bosättningskravet genom att det införs rekvisitet särskilda skäl för dispens från bosättningskravet.

Auktoriserad revisor

Det finns idag krav på auktoriserad revisor för aktiebolag av viss storlek. Bolagsverket kan ge dispens från detta krav och tillåta att bolaget istället har godkänd revisor. Regeringen föreslår att man också ifråga om denna dispens inför ett rekvisit särskilda skäl vilket exempelvis möjliggör för en godkänd revisor att fortsätta som revisor i ett företag.

Process

Om man idag vill överpröva Bolagsverkets beslut i frågor som redovisats ovan görs det utav regeringen. Detta föreslås överflyttas till den vanliga processordningen d.v.s till Förvaltningsrätten. Prövningstillstånd ska krävas för överklagande till Kammarrätten.

Aktier

Regeringen föreslår att även i aktiebolag som inte är avstämningsbolag ska få besluta om att nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler tecknas genom betalning, istället för som idag genom särskild teckningslista. Det föreslås även att om aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna utan indragning aktier, ska minskningsbeslutet alltid innehålla uppgifter om det belopp per aktie som ska återbetalas eller om återbetalningen ska ske med annan egendom än pengar, den tid inom vilken återbetalning ska göras samt i förekommande fall också avstämningsdagen.Det skall även ges möjlighet att bemyndiga styrelsen att bestämma det belopp som aktiekapitalet ska minskas med och det belopp som ska återbetalas per aktie.

Övriga förslag

Det ges även förslag på att slopa krav på att skicka kopia på beslut om vinstutdelning till Bolagsverket samt ett förslag om att en fordran på en bolagsman i ett handelsbolag ska preskriberas senast fem år efter det att bolagsmannens avgång registrerats i handelsregistret. Preskriptionen kan dock brytas innan dess.

Ikraftträdande

De förslagna ändringarna ska träda ikraft den 1 augusti 2014.