Publicerad av .

andco-pengaburk

EU-kommissionen har nu utifrån statsstödsreglerna godkänt regeringens förslag om ett investeraravdrag. Detta kan få betydelse för blivande entreprenörer och alla som vill satsa mera pengar i sin verksamhet.  Regeringens förslag var att reglerna skulle träda ikraft den 1 januari 2014, men ännu har inte reglerna trätt i kraft utan är på förslag.

Förslaget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag, av mindre storlek, i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.

Som villkor för avdraget gäller bl.a.

  • Att det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska bolag som har fast driftställe i Sverige.
  • Med mindre företag avses bl.a. att medelantalet anställda som arbetat i företaget är tillsammans färre än 50 och som har en nettoomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.
  • Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse.
  • Företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.
  • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
  • Den skattskyldige inte får ha tagit emot någon värdeöverföring, t.ex. utdelning, från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret.

 

 

Källor: www.regeringen.se, www.ekonomi-info.nu