Publicerad av .

andco-pengavaxt2

Dessa regler börjar gälla den 1 december i år och gör att en investerare i ett mindre företag kan få 30 % i skattereduktion på halva investeringen. Detta omfattar investeringar som görs efter 30 november 2013.

Syftet är att stimulera investeringar i mindre företag. En fysisk person som förvärvar andelar vid bolagsbildning eller vid nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna.

Avdraget får göras med högst 650 000 kr per person och år vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kr. De sammanlagda betalningarna för andelarna i samma företag får vara högst upp till 20 miljoner kr för samtliga investerare.

För att få avdraget krävs ;

  • att företaget bedriver en rörelse fullt ut
  • löneunderlag skall finnas på minst 300 000 kr
  • högst 50 anställda i medelantal inräknat med delägare som är verksamma i företaget
  • balansomslutningen eller nettoomsättningen får vara högst 80 miljoner kr

Avdraget får inte göras om den skattskyldige eller närstående under betalningsåret eller de två närmaste föregående beskattningsåren, fått en eller flera värdeöverföringar från företaget  eller ett företag i samma koncern och detta överstiger den skattskyldiges andel av vinsten i företaget.

Om företaget gjort vissa interna förvärv får inte heller avdraget göras. Om andelar i ett annat företag förvärvas från den skattskyldige eller närstående, näringsverksamhet som bedrivits av den skattskyldige eller dess närstående eller verksamhet från ett företag som den skattskyldige eller närstående äger.

Görs dessa förvärv under de två efterföljande beskattningsåren ska investeraravdraget återföras. Det blir även återföring om andelarna i företaget avyttras under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret.