Publicerad av .

Riksdagen har beslutat att cirka 800 000 företag och föreningar, senast den 1 februari 2018 måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket – enligt en ny lag som trädde ikraft 1 augusti 2017.

Syftet med registret

Är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är en verklig huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Vilka måste anmäla verklig huvudman

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsföreningar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering(EEIG)
 • Filialer
 • Försäkringsaktiebolag
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster som förvaltas från Sverige
 • Vattenförbund
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman

 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad(börsbolag)
 • Dödsbon och konkursbon
 • Enkla bolag
 • Enskilda näringsidkare
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande

 

Om Bolagsverket inte får in en uppgift eller om de får veta att uppgiften inte stämmer kan de utdöma ett vite.

 

Bolagsverket har tagit fram en e-tjänst för att lätt kunna anmäla verklig huvudman Läs mer här