Publicerad av .

Uppgifterna som länsstyrelserna idag har enligt aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar och enligt vissa andra lagar ska flyttas över till Bolagsverket. Avser bland annat uppgifterna att utse en behörig revisor när någon sådan inte utsetts trots att det skulle ha skett och att i en del fall kalla till stämma.

I lagrådsremissen föreslås även att det inte längre skall vara möjligt för en revisionsbyrå att få dispens från kravet på att den verkställande direktören ska vara revisor. Dessa lagändringar ska träda i kraft den 1 november 2013.